معادن مهم استان خراسان  
 

 معدن فیروزه نیشابور

 

 

 

 

 

 

در

 

دست

 

ساخت

 

میباشد.